Image

สุขบำนาญ


แผนออมเงินเตรียมเกษียณอย่างมั่นใจ ด้วยเงินบำนาญรายปี ต่อเนื่องจนอายุ 85 ปี
สามารถเลือกระยะเวลาการจ่าย 7 หรือ 14 ปี

แบบประกัน บำนาญ
รับประกันการจ่ายเงินบำนาญ
ซื้อไว้จ่ายแน่ๆ


  • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300000
  • เลือกได้ ทั้งตรวจสุขภาพ / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • กู้กรมธรรม์ได้ดอกเบี้ยต่ำ
  • ขาดอายุต่อได้ ภายใน 5 ปี

ติดต่อเรา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
160 อาคารไอทีเอฟ-สีลมพาเลส ชั้น 1
ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

มือถือ. 088-0191812

LINE @healthandsaving